Nakenråtta

Utbredning Södra Etiopien, östra Kenya och större delar av Somalia
Kroppslängd Ca 10 cm
Livslängd Upp till 30 å
Vikt 30-80 g
Föda
Rötter och rotknölar
Nakenråtta

Nakenråttorna är mycket speciella djur. Den sociala uppbyggnaden kan liknas vid binas och myrornas. I en koloni, som normalt består av 20-30 individer, finns endast 1 reproduktiv hona, drottningen, och 1-3 reproduktiva hanar.

De övriga är indelade i två så kallade kast, arbetare eller icke arbetare. Icke arbetandes roll är att vara soldater. De tillbringar dock sin mesta tid i bokamrarna tillsammans med drottningen. Arbetarna, som är minst till växten, kryper mest runt och forslar mat och bomaterial till bokamrarna samt gräver nya tunnlar och reparerar gamla.

Grävningen av nya tunnlar går till så att en av råttorna ansvarar för grävningen, en för utkastningen samt de övriga för forsling av lösgrävt material. Efter en dräktighet på ca 80 dagar föder drottningen 4-20 ungar som vårdas av samtliga i kolonin. Avvänjning startar vid 3 veckors ålder, då de börjar äta föda, som burits till boet. Dessutom tigger de spillning av de vuxna. Detta tycks vara viktigt för deras näringstillförsel.

Vid ca 3 månaders ålder ansluter de sig till arbetarkasten där de flesta stannar hela livet. Andra börjar växa efter en tid och blir soldater. Nakenråttan blir dock inte fullvuxen förrän vid drygt 1 års ålder. Nakenråttan är det enda däggdjur som är växelvarmt, dvs inte har någon egen kroppstemperaturreglering. De har heller inga svettkörtlar.

Ofta ligger bokammaren i en svalare, men något fuktigare del av det underjordiska systemet. För att lösa problemet med värmen springer arbetare upp till de ytliga, varma delarna. Där tar de upp värme i sina kroppar, värme som de sedan överför till drottningen, hanarna och soldaterna i bokammaren, likt varmvattenflaskor.

Övriga däggdjur

Det finns tre underklasser däggdjur: Kloakdjur, pungdjur och äkta däggdjur. Sammanlagt finns ungefär 4 500 däggdjursarter, allt från de minsta näbbmössen, inte mer än tre cm långa, till det största djuret som någonsin funnits, blåvalen som kan bli 30 meter lång och kan väga över 150 ton.

Det som kännetecknar däggdjuren är: Att de diar sin avkomma. Att alla har hår, om än så lite ibland.
De flesta är levandefödare. Det finns undantag, kloakdjuren. De är varmblodiga, dvs egen kroppstemperaturreglering, med ett par undantag, nakenråttorna och sengångarna.

De flesta lever på land, andas med lungor och har ett hjärta med fyra håligheter. Dessutom har däggdjur två ben och två armar, fyra ben eller två pariga fenor.
Alla har ett mellanöra med tre hörselben. Det är den enda djurgruppen som har ett mellangärde, dvs en skiljevägg mellan brösthåla och bukhåla.

Fler Övriga däggdjur

I samarbete med:


Besöksadress
Djurgårdsslätten 49-51, 115 21 Stockholm

Telefon
08-666 1000

© Copyright Skansen Akvariet